Privacy

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Basiq Cleaning, hierna te noemen de organisatie, verwerkt van haar klanten, leveranciers, medewerkers of andere geïnteresseerden. Indien je klant wordt van de organisatie of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie. 

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
R.M.A. Heessels 
Hoeksteen 16 
4815 PR Breda 
076 53 24 712 
KvK: 54663660 
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@basiq-cleaning.nl

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel 
2.1 Indien u klant bij ons bent, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 
1. a) voor- en achternaam 
2. b) adresgegevens 
3. d) telefoonnummer 
4. e) e-mailadres 

Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van facturen en voor het onderhouden van contact. 
2.2 Indien u leverancier bij ons bent, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 
1. a) voor- en achternaam 
2. b) adresgegevens 
3. d) telefoonnummer 
4. e) e-mailadres 

Deze gegevens worden gebruikt voor het betalen van de facturen en onderhouden van contact. 
2.3 Indien u medewerker bij ons bent, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 
1. a) voor- en achternaam 
2. b) adresgegevens 
3. d) telefoonnummer 
4. e) e-mailadres 
5. f) bankrekeningnummer 
6. g) bsn 
7. h) kopie ID/paspoort 

Deze gegevens worden gebruikt voor het betalen van het salaris en onderhouden van contact. 
3. Bewaartermijnen
De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 
5.1 Via info@basiq-cleaning.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. de organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. 

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen via info@basiq-cleaning.nl. De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen. 

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming info@basiq-cleaning.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter. 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@basiq-cleaning.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via www.basiq-cleaning.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.